Algemene verkoopsvoorwaarden KantoorProfi België BV

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomende) aanbiedingen en orderbevestigingen van Kantoorprofi België BV, met maatschappelijke zetel te Wommelgem, Keerbaan 92 en met ondernemingsnummer 0578.903.126 (hierna genaamd “Kantoorprofi”), en op alle rechtsbetrekkingen tussen Kantoorprofi en zijn wederpartij. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht gaat de wederpartij onverwijld akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkent de wederpartij te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen aankoopvoorwaarden.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts) betrekkingen met Kantoorprofi en laten de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarende karakter of een wijziging in de relevante wetgeving op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden
gedaan, zullen partijen aan die bepaling qua inhoud en strekking een betekenis toekennen zodat er wel een beroep op kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in elk geval onverminderd van kracht.

2. Aanbiedingen & overeenkomsten
2.1 Elke aanbieding van Kantoorprofi dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken. Een aanbieding is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk is gemaakt.
2.2 Indien de wederpartij een aankooporder plaatst, hetzij schriftelijk, elektronisch of mondeling, zal Kantoorprofi geacht worden het aankooporder te hebben aanvaard indien Kantoorprofi het aankooporder niet schriftelijk heeft geweigerd voor 18:00 uur lokale tijd, op de dag van de bestelling. Indien de wederpartij de aanbieding daarentegen heeft gewijzigd, dient deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kantoorprofi aanvaard te worden.
2.3 Na aanvaarding door Kantoorprofi kan de wederpartij haar aankooporder niet meer wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kantoorprofi.
2.4 Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Kantoorprofi is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.
2.5 Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens Kantoorprofi gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Kantoorprofi slechts indien deze door Kantoorprofi uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd
2.6 Kantoorprofi behoudt zich het recht voor om bepaalde producten niet afzonderlijk te laten bestellen.

3. Prijzen
3.1 De prijs betreft steeds een nettoprijs, exclusief BTW, die alle kosten en rechten, adequate verpakking, keuringen, testen en certificaten omvat, en in euro is uitgedrukt.
3.2 Indien onder bepaalde voorwaarden een korting op de prijzen wordt toegekend aan een wederpartij zal de prijs onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met de desbetreffende korting op het ogenblik dat de wederpartij niet meer aan de voorwaarden om de korting te krijgen, voldoet.
3.3 Voor bestellingen tot een grensbedrag van 50 EUR worden 10 EUR leveringskosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van het aankooporder daartoe bij Kantoorprofi geldende regeling. Kantoorprofi behoudt zich ten allen tijde het recht voor bepaalde producten uit te sluiten van de berekening van het grensbedrag.
3.4 Montage- of installatiewerkzaamheden en -voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.
3.5 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Kantoorprofi het recht de prijs te wijzigen ten bedrage van de gewijzigde kost voor Kantoorprofi van voormelde factoren.
3.6 Indien tijdens de duur van de overeenkomst de prijs niet tenminste gelijk is aan de aankoopprijs, dan zal de prijs onmiddellijk minstens worden verhoogd met het verschil tussen de aankoopprijs en de prijs.

4. Levering
4.1 Levering vindt plaats op de locatie en datum zoals die is bepaald in het aankooporder.
4.2 Indien er geen leverdatum is bepaald in het aankooporder en behoudens dit anders of meer gedetailleerd werd meegedeeld door Kantoorprofi bij de aanvaarding van het aankooporder, dan zal de levering van de goederen de volgende werkdag plaatsvinden indien het aankooporder voor 17:00 uur lokale tijd werd geplaatst en de goederen voorradig zijn. Indien het aankooporder na 17:00 uur lokale tijd werd geplaatst en de goederen voorradig zijn, dan zullen deze een werkdag na de werkdag volgend op de bestelling plaatsvinden.
4.3 De wederpartij is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen de volgende werkdag een tweede maal worden aangeboden en in tussentijd worden opgeslagen voor rekening van Kantoorprofi, maar op risico van de wederpartij. Indien de goederen na deze tweede aanbieding wederom niet werden aangenomen door de wederpartij is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 EUR, onverminderd het recht van Kantoorprofi om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar effectieve schade indien deze hoger zou liggen.
4.4 De goederen zullen maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening van Kantoorprofi, maar op risico van de wederpartij ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Na deze periode is Kantoorprofi gerechtigd deze goederen verder te verkopen zonder enige verhaalsmogelijkheid noch een mogelijkheid tot schadevergoeding vanwege de wederpartij. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en eventuele bijkomende transportkosten, verschuldigd.

5. Levertijd
5.1 De vooropgestelde levertijd geldt nimmer als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vooropgestelde data voor levering worden steeds bij benadering en ter inlichting opgegeven. Bij manifeste vertraging in de levering kan Kantoorprofi schriftelijk in gebreke worden gesteld, in welk geval aan Kantoorprofi een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.2 Eventuele vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding - uit welke aard ook - noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van contract of aankooporder.

6. Deelleveringen / Afroepbestellingen
6.1 Kantoorprofi is gerechtigd verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij de goederen omwille van hun aard niet in delen kunnen worden geleverd. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Kantoorprofi gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.2 In het geval van een afroepbestelling heeft de wederpartij de mogelijkheid om de levering en de betaling van de bestelde goederen te spreiden naar gelang de afroepen die deze laatste doet, en dit binnen een periode van 6 maanden vanaf de datum van de afroepbestelling. Indien gedurende deze periode de totaliteit van de bestelde goederen niet werd afgeroepen, is Kantoorprofi gerechtigd om het saldo van de nog niet afgeroepen producten te factureren. Het saldo van de niet afgeroepen producten zal geleverd worden na integrale betaling van de factuur.

7. Transport / Risico
7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van Kantoorprofi, behoudens het bepaalde onder artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden. Kantoorprofi heeft het recht om de goederen door een derde partij naar keuze door haar aangesteld te laten leveren.
7.2 Vanaf het vertrek uit de distributiecentra van Kantoorprofi of die van onze leveranciers reizen de goederen steeds op risico van Kantoorprofi, en dit ongeacht de plaats van de levering. Indien de verkochte zaak door Kantoorprofi of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de wederpartij van de levering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door Kantoorprofi geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de wederpartij de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten en bijkomende kosten) en elke andere openstaande en opeisbare vordering die Kantoorprofi ten aanzien van de wederpartij heeft, volledig heeft voldaan.
8.2 Door Kantoorprofi geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen door de wederpartij enkel worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en aan andere professionele afnemers. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud te bedingen op de doorverkochte goederen ten voordele van Kantoorprofi. 8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de goederen te verpanden of hierop enig ander (zakelijk) recht te vestigen zolang er een eigendomsvoorbehoud op rust. De wederpartij zal de eventuele eigenaar van zijn bedrijfslokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de goederen, informeren over het feit dat de goederen voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van Kantoorprofi.

9. Betaling en zekerheid
9.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken bij orderbevestiging door Kantoorprofi, gebeurt facturatie na levering van de goederen. Facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum.
9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook. Het trekken van een wissel door de wederpartij doet hieraan geen afbreuk.
9.3 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege en automatisch in gebreke en is hij, zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van het intrestpercentage zoals dit wordt bepaald onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
9.4 In geval van niet-tijdige betaling op de vervaldatum van de factuur worden de wederpartij tevens kosten voor debiteurenadministratie en – bewaking en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht in de vorm van een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 65 EUR, onverminderd het recht van Kantoorprofi om een schadevergoeding te eisen ten belopen van zijn effectieve schade indien deze hoger zou liggen. Voormelde forfaitaire schadevergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur nadien enkel in hoofdsom wordt betaald.
9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling door, of vereffening of faillissement van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Kantoorprofi  hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Kantoorprofi gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst - inclusief lopende aankooporders - op te schorten met onmiddellijke ingang en zonder voorgaande ingebrekestelling, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Kantoorprofi om een schadevergoeding te vorderen.
9.6 Alle klachten die betrekking hebben op de facturatie, moeten uiterlijk binnen de tien [10] kalenderdagen na factuurdatum, zoals die wordt vermeld op de factuur, schriftelijk aan Kantoorprofi worden gemeld per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn de factuur niet wordt betwist, worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de wederpartij.
9.7 Kantoorprofi is steeds gerechtigd om alle vorderingen die het jegens de wederpartij heeft, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij of met haar verbonden vennootschappen op Kantoorprofi. Ingeval de vordering van Kantoorprofi op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Kantoorprofi van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere
titel overdraagt. Kantoorprofi zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
9.8 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Kantoorprofi onmiddellijk, genoegzaam en in de door Kantoorprofi gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Kantoorprofi gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
9.9 Indien de wederpartij binnen de 14 kalenderdagen na de aanmaning om tot de aanvulling van zekerheden over te gaan hieraan geen gevolg geeft, worden alle verplichtingen van de wederpartij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling integraal opeisbaar.
9.10 Elke overeenkomst wordt door Kantoorprofi aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat een kredietwaardigheidonderzoek door een door Kantoorprofi aan te duiden specialist ter zake aantoont dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is om haar geldelijke verplichtingen onder de overeenkomst na te komen. In dit kader is Kantoorprofi gerechtigd een voorafbetaling te eisen. 9.11 Onverminderd het
voorgaande is Kantoorprofi. gerechtigd een voorafbetaling te eisen. 

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien Kantoorprofi toerekenbaar tekortschiet inzake de levering van de goederen, is zijn maximale aansprakelijkheid beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de goederen, dan wel de  vervanging ervan of van een onderdeel ervan, naar keuze van Kantoorprofi. De contractuele aansprakelijkheid veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde goederen is in ieder geval maximaal beperkt tot het netto factuurbedrag dat Kantoorprofi voor het goed of de goederen die tot de aansprakelijkheid hebben geleid, in rekening heeft gebracht.
10.2 Kantoorprofi is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij en/of zijn aangestelde lijden, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog of opzet, grove schuld of herhaaldelijk voorkomende lichte schuld van Kantoorprofi of haar personeel in de zin van artikel 18 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. Kantoorprofi kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, stilstandschade, schade wegens gederfde winst, economische verliezen, verlies van besparingen, verlies van
cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie.
10.3 Kantoorprofi sluit expliciet alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de goederen door de wederpartij en/of haar aangestelde en/of derden of als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.
10.4 Het recht van de wederpartij op schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail of per fax aan de klantendienst van Kantoorprofi heeft gemeld. Iedere aanspraak op betaling van vergoeding van schade, vervalt na verloop van 2 maanden na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. De wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen.

11. Gebreken / Klachttermijnen
11.1 De wederpartij dient de geleverde goederen zo spoedig na de levering te onderzoeken op conformiteit. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: 
- of de juiste goederen zijn geleverd;
- of de geleverde goederen wat hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst;
- of de geleverde goederen voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden verwacht voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
11.2 Bij gebreken, beschadiging, onvolledigheid of vergissing aan de goederen is de wederpartij ertoe gehouden dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens op de leveringsbon die bij de levering wordt overgemaakt te melden aan Kantoorprofi. Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen deze termijn zal zijn klacht niet meer in behandeling worden genomen en vervalt zijn recht op welke vorm van compensatie dan ook.
11.3 Geringe afwijkingen tussen de afgebeelde producten en de geleverde producten zijn technisch van aard en gelden daarom niet als gebrek of non-conformiteit. 11.4 De garanties vermeld in dit artikel gelden niet voor geschenken en gratis producten. 11.5 Vorderingen inzake non-conformiteit van de geleverde goederen verjaren in elk geval na verloop van 15 (vijftien) kalenderdagen na de aflevering van de goederen. 

12. Garantie
12.1 De garantietermijn zoals omschreven in de catalogus waarin het gekochte goed staat omschreven vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
12.2 De garantie houdt in dat goederen, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van Kantoorprofi worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken goederen in hun geheel worden vervangen, al naargelang van en overeenkomstig de voor de betrokken goederen bij Kantoorprofi geldende garantieregeling. Goederen
worden enkel teruggenomen na akkoord van Kantoorprofi en enkel in hun originele en onbeschreven en onbeschadigde verpakking. Eén jaar na levering (tenzij een andere termijn wordt voorzien in een catalogus of in onderling overleg wordt overeengekomen tussen partijen) wordt er geen enkele retour van goederen meer aanvaard, tenzij er uitdrukkelijk een langere garantieperiode werd afgesproken of mits  voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoorprofi. De goederen die door Kantoorprofi als defect of onbruikbaar worden erkend zullen naar onze keuze vervangen of gecrediteerd worden en dit met uitsluiting van elke andere vergoeding. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Kantoorprofi en dient bij Kantoorprofi te worden ingeleverd.
12.3 Indien de wederpartij een beroep wenst te doen op een door Kantoorprofi gegeven garantie, dient hij Kantoorprofi telefonisch of per email te contacteren (contactgegevens zijn terug te vinden op de Kantoorprofi website en in de Kantoorprofi catalogus). Indien nodig dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door Kantoorprofi van het beroep op garantie, Kantoorprofi in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Kantoorprofi te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
12.4 Gebreken aan de goederen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.
12.5 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoorprofi enige (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen vande zaak.
12.6 De wederpartij garandeert dat hij de goederen enkel zal gebruikenvoor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
12.7 Indien Kantoorprofi onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, heeft Kantoorprofi haar garantieverplichting volledig
gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding kunnen gehouden worden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Kantoorprofi of haar personeel. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten de ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.
12.8 Na verloop van de garantietermijn en op voorwaarde dat de wisselstukken nog beschikbaar zijn, kan Kantoorprofi desgewenst nog herstelling van toestellen laten uitvoeren. Indien de wederpartij voorafgaand een bestek wenst, dient zij dit te vragen aan de Kantoorprofi Klantendienst. Kantoorprofi wacht dan op uw akkoord voor uitvoering van de herstelling (zonder bestekaanvraag van uw kant, voeren wij de herstelling uit na ontvangst van het toestel). Indien de herstelling alsnog niet dient uitgevoerd te worden, is Kantoorprofi gerechtigd om voor de opmaak van het bestek 75 EUR aan te rekenen.

13. Intellectuele eigendom / Auteursrechten
13.1 Kantoorprofi behoudt alle rechten die rusten op de aan de wederpartij ter beschikking gestelde documentatie, specificaties en materialen, in welke vorm dan ook, ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen. De wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen bij het ontvangen van de documenten die op hun juistheid en onderlinge samenhang controleren en eventuele
afwijkingen en onvolkomenheden melden aan Kantoorprofi. De wederpartij moet de documentatie, specificaties en materialen duidelijk als eigendom van Kantoorprofi aanmerken en derden uitdrukkelijk op het eigendomsrecht van Kantoorprofi wijzen. De wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking werden
gesteld door Kantoorprofi en zal deze nog gedeeltelijk noch volledig reproduceren of aan derden ter inzage verstrekken en/of overhandigen.
13.2 De door Kantoorprofi geleverde goederen maken naar zijn weten geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Kantoorprofi geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Kantoorprofi naar haar keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 13.3 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde schendt, indien hij Kantoorprofi niet binnen 30 kalenderdagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Opschorting / Ontbinding overeenkomst
14.1 De overeenkomst kan door Kantoorprofi beëindigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding, met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, indien de wederpartij een zware fout begaat of een ernstige inbreuk op enige bepaling van de overeenkomst pleegt die niet wordt verholpen binnen de 7 werkdagen na schriftelijk verzoek tot herstel van de zware fout of ernstige inbreuk. Worden onder meer, maar niet beperkend, als een zware fout of een ernstige inbreuk beschouwd in de zin van dit artikel: fraude, bedrog, opzettelijke fout of het herhaaldelijk niet tijdig betalen van de prijs.
14.2 Deze overeenkomst kan tevens door Kantoorprofi alsook de wederpartij beëindigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, indien:
(I) de solvabiliteit van de wederpartij in twijfel kan worden getrokken op basis van vaststaande feiten;
(II) de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, overgaat tot vereffening van zijn onderneming of anderszins insolvabel blijkt;
(III) er zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendom- of zeggenschapsverhoudingen bij de wederpartij;
(IV) er sprake is van overmacht die langer dan zes maanden duurt. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die niet aan een partij is toe te rekenen of die een partij redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de wederpartij gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken o.m., doch niet beperkend, zijn begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van goederen of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen van of defecten aan de voor het uitvoeren van de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Kantoorprofi, staking, bedrijfsbezetting en lockout bij Kantoorprofi of haar toeleveringsbedrijven, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, algemene transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen.
14.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Kantoorprofi in geen geval tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden zijn. De wederpartij is verplicht Kantoorprofi te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding van de overeenkomst kunnen ontstaan.

15. Geheimhouding
15.1 De wederpartij is verplicht alle informatie en kennis omtrent Kantoorprofi die zij verneemt of die wordt kenbaar gemaakt in het kader van een prijsaanvraag, een bestelling en/of de uitvoering van de overeenkomst, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de prijs en modaliteiten van de overeenkomst, geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken. De wederpartij maakt zich sterk dat
deze bepaling ook van toepassing is op personeelsleden en/of derden waarop de wederpartij voor het uitbrengen van een offerte, het beoordelen van een aankooporder en voor de uitvoering van de overeenkomst, beroep doet of zou doen. 

16. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kantoorprofi en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing. 16.2 De toepassing van het Koopverdrag van Wenen van 11 april 1980 (Convention on the  International Sale of Goods, CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 Alle geschillen tussen Kantoorprofi en de wederpartij vallen onder de exclusieve rechtsmacht van de Belgische rechtbanken, waarvan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Antwerpen exclusief bevoegd zijn. 

17. Consumenten
17.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet toepasselijk ten aanzien van consumenten. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk een professionele koper te zijn die de goederen beroepshalve koopt en derhalve niet als een consument kan aanzien worden.
17.2 De wederpartij verklaart uitdrukkelijk dat hij de goederen niet zal doorverkopen aan een consument, behoudens indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd toegestaan door Kantoorprofi.